အ ဖြဲ႕ ဝင္ လို သူ မ်ား လိုက္ နာ ေဆာင္ ရြက္ ရ မည့္ အ ခ်က္ မ်ား

၁။ မွတ္ ပံု တင္ (သို႕မ ဟုတ္) ယာဥ္ ေမာင္း လိုင္ စင္ (သို႕ မ ဟုတ္) ႏိုင္ ငံ ကူး လက္ မွတ္ မိ တၱဴ /ဓါတ္ ပံု ရိုက္ ထား ေသာ ပံု ရိပ္ ကို ေဖာင္ ျဖည့္ စြက္ ရာ တြင္ တင္ ေပး ရ မည္။

၂။ လြန္ ခဲ့ ေသာ ၆ လ အ တြင္း ရိုက္ ကူး ထား ေသာ လိုင္ စင္ ဓါတ္ ပံု တစ္ ပံု ကို၊ ေဖာင္ ျဖည့္ စြက္ ျပီး ၊ အ ဖြဲ႕ ဝင္ စာ မ်က္ ႏွာ တြင္ တင္ ေပး ရ မည္။

၃။ လက္ ရွိ ဆက္ သြယ္ ၍ ရ ေသာ၊ ဖုန္း နံ ပါတ္ အ မွန္ ကို ျဖည့္ စြက္ ရ မည္။

၄။ လက္ ရွိ ေန ထိုင္ ေန ေသာ လိပ္ စာ မွန္ ကို ေဖာ္ ျပ ရ မည္။

၅။ လက္ ရွိ အ သံုး ျပဳ ေန ေသာ အီး ေမးလ္ လိပ္ စာ အ မွန္ ကို ျဖည့္ စြက္ ရ မည္။

၆။ အ ဖြဲ႕ ဝင္ တစ္ ဦး အ ေန ႏွင့္ သိ သင့္ သိ ထိုက္၊ နား လည္ သင့္ နား လည္ ထိုက္ ေသာ၊ အ ဖြဲ႕ ဝင္ ၏ အ ခြင့္ အ ေရး မ်ား၊ ေဝါ ဟာ ရ အ သံုး အ ႏွုန္း မ်ား၊ အ ခ်က္ အ လက္ မ်ား၊ အ ေျခ အ ေန မ်ား၊ စည္း မ်ဥ္း စည္း ကမ္း မ်ား၊ သ စၥာ အ ဓိ ဌာန္ မ်ား ကို ေသ ခ်ာ စြာ ဖတ္ ရွဳ ျပီး ေနာက္၊ နား လည္ သ ေဘာ ေပါက္ ေၾကာင္း၊ လိုက္ နာ မည့္ အ ေၾကာင္း၊ သ ေဘာ တူ လက္ ခံ ေၾကာင္း ကို ၊ သက္ ေသ အ ျဖစ္ ၊ လက္ မွတ္ ေရး ထိုး ရ မည္။

၇။ ထို႕ ေနာက္ သက္ ဆိုင္ ရာ ေဖာင္ ကို၊ ျပီး ဆံုး သည္ အ ထိ၊ ျဖည့္ စြက္ ေပး ပို႕ ရ မည္။

၁။ စီ စစ္ သည့္ အ ဖြဲ႕ မွ စီ စစ္ ျပီး ေနာက္ တြင္၊ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ၊ အ ခ်က္ အ လက္ မ်ား ျပည့္ ညီ မွန္ ကန္ ပါ က၊ အ ဖြဲ႕ ဝင္ အ ျဖစ္ လက္ ခံ အ တည္ ျပဳ ေပး မည္ ျဖစ္ သည္။

၂ ။ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ အ ခ မဲ့ လူ မႈ ရပ္ ဝန္း ၏ အ ဖြဲ႕ ဝင္ အ ျဖစ္ ရပ္ တည္ လို သူ တိုင္း သည္၊ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ မွ ထုတ္ ျပန္ ေဖာ္ ျပ ထား ေသာ၊ အ ေၾကာင္း အ ရာ မ်ား၊ အ ေျခ အ ေန မ်ား၊ စည္း မ်ဥ္း စည္း ကမ္း မ်ား၊ ေဝါ ဟာ ရ အ သံုး အ ႏွဳန္း မ်ား ၊ အ ေျခ ခံ သ ေဘာ တ ရား မ်ား၊ အ ေတြး အ ေခၚ အ ယူ အ ဆ မ်ား ကို နား လည္ ရန္ လို အပ္ သည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ ယ ခု စာ မ်က္ ႏွာ ၏ ေအာက္ ေျခ တြင္ ေဖာ္ ျပ ထား သည့္ “ Terms & Conditions ေဝါ ဟာ ရ အ သံုး အႏွဳန္း ႏွင့္ အ ေျခ အ ေန မ်ား “ ဆို သည့္ ေန ရာ တြင္ သြား ေရာက္ ဖတ္ ရွဳ ရ မည္။ မွတ္ ပံု တင္ ရန္ ေလွ်ာက္ လႊာ ျဖည့္ ရာ တြင္ အ ခက္ အ ခဲ ရွိ လွ်င္၊ ေလွ်ာက္ လႊာ တင္ နည္း ဟု ေဖာ္ ျပ ထား သည့္ ေန ရာ တြင္ သြား ေရာက္ ဖတ္ ရွဳ ႏိုင္ သည္။

၃။ အား လံုး ကို ဖတ္ ရွဳ ေလ့ လာ၊ သိ ရွိ နား လည္ ျပီ ဆို ပါ က၊ သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ သက္ ေသ ဟု ေဖာ္ ျပ ထား သည့္ ေလး ေထာင့္ ကြက္ တြင္ အ မွတ္ ျခစ္ ၍၊ ညႊန္ ၾကား ခ်က္ မ်ား အ တိုင္း ဆက္ လက္ လုပ္ ေဆာင္ ပါ။

၄။ မွတ္ ပံု တင္ ရန္ ေလွ်ာက္ လႊာ ျဖည့္ ရာ တြင္ အ ခက္ အ ခဲ ရွိ လွ်င္၊ ေလွ်ာက္ လႊာ တင္ နည္း ဟု ေဖာ္ ျပ ထား သည့္ ေန ရာ တြင္ သြား ေရာက္ ဖတ္ ရွဳ ႏိုင္ သည္။

၅။ အား လံုး ကို ဖတ္ ရွဳ ေလ့ လာ၊ သိ ရွိ နား လည္ ျပီ ဆို ပါ က၊ ေအာက္ တြင္ ေဖာ္ ျပ ထား ေသာ ေလွ်ာက္ လႊာ အ မ်ိဳး အ စား ကို ေရြး ျခယ္ ျပီး၊ ေလွ်ာက္ လႊာ ၏ အ စ တြင္၊ သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ သက္ ေသ ဟု ေဖာ္ ျပ ထား သည့္ ေလး ေထာင့္ ကြက္ တြင္ အ မွတ္ ျခစ္ ၍၊ ညႊန္ ၾကား ခ်က္ မ်ား အ တိုင္း ဆက္ လက္ လုပ္ ေဆာင္ ပါ။