အဖြဲ႕ဝင္ ေရး ရာ ဌာ န

Member Center

Proof of Agreement သ ေဘာ တူ ညီ ခ်က္ သက္ ေသ
yes
Full Name သင့္ ၏ အ မည္ မွန္
Wai
Email အီးေမးလ္လိပ္စာ
waiphyofashion@gmail.com
Date of Birth ေမြးေန႔ သကၠရာဇ္
1979-12-03
Objective သင့္ ၏ ရည္ ရြယ္ ခ်က္
ပံ့ ပိုး ေပး မည့္ သူ အျဖစ္ ရပ္ တည္ မည္
5 months ago no Comment
Wai Phyo did not purchase any product yet.
Wai Phyo did not review any product yet.
Wai Phyo does not have any friends yet.
သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ရင္ ျပင္ အ မွတ္ ( ၁၀ ) Haven Of Joy Workforce Region 10
သာ မန္ အ ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား အ ျမဲ တန္း အ ဖြဲ႕ ဝင္ ျဖစ္ လာ ရန္ ဆက္ ...