ျမန္ မာ အြန္ လိုင္း ဆ ရာ ဝန္ မ်ား ရဲ့
ေဆြး ေႏြး ေမး ျမန္း ခန္း မွ ၾကိဳ ဆို ပါ တယ္။
 
သ တိ ျပဳ ရန္ အ ခ်က္

သင္ ၾကံဳ ေတြ႕ ခံ စား ေန ရ ေသာ၊ က်န္း မာ ေရး အ ေျခ အ ေန ၊ ျပ သ နာ၊  ေဝ ဒ နာ (မ်ား) အ တြက္၊  ေဆြး ေႏြး ေမး ျမန္း မႈ၊  အ သစ္ တစ္ ခု အ ျဖစ္ စ တင္ ေဆြး ေႏြး လို လွ်င္၊  ယ ခု ေဆြး ေႏြး ေမး ျမန္း ခန္း ကို အ သံုး ျပဳ ပါ။


ေဆြး ေႏြး လက္ စ က်န္း မာ ေရး အ ေျခ အ ေန မ်ား၊ ျပ သ နာ ေဝ ဒ နာ မ်ား အ တြက္၊ဆ ရာ ဝန္ မွ ျပန္ လည္ ခ်ိန္း ဆို ထား မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေစ၊...မိ မိ အ ေန ျဖင့္ ျပန္ လည္ ေဆြး ေႏြး လို ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေစ၊...ေဆြး ေႏြး မႈ ျပဳ လုပ္ မည္ ဆို ပါ ကျပန္ လည္ ေဆြး ေႏြး ေမး ျမန္း ခန္း ကို အ သံုး ျပဳ ပါ။


ျမန္ မာ အြန္ လိုင္း ဆ ရာ ဝန္ မ်ား ႏွင့္ ေအာင္ ျမင္ စြာ ေဆြး ေႏြး ေမး ျမန္း ႏိုင္ ျပီး၊ အ က်ိဳး ရွိ ေစ ရန္ အ တြက္၊ ေအာက္ ပါ အ ခ်က္ မ်ား ကို သ တိ ျပဳ ေဆာင္ ရြက္ ရန္ လို အပ္ သည္။

(၁) ျမန္ မာ အြန္ လိုင္း ဆ ရာ ဝန္ မ်ား ႏွင့္ စ တင္ ေဆြး ေႏြး ရန္ ေန ရာ သို႕ သြား ေရာက္ ပါ။ (MOD App အ လို အ ေလ်ာက္ စ တင္ ျခင္း မရွိ ပါ က၊ စ တင္ ရန္ စက္ ဝိုင္း အ မွတ္ အ သား ငယ္ ကို ႏွိပ္ ပါ။ )

(၂) MOD App မွ မိတ္ ဆက္ ေျပာဆို၊ ေမး ျမန္း လာ ေသာ၊ ေျပာ ၾကား ခ်က္ မ်ား၊ ပ ဏာ မ ေမး ခြန္း မ်ား ၊ ညႊန္ ၾကား ခ်က္ မ်ား ကို ၊ ေသ ခ်ာ စြာ ဖတ္ ၍၊ တံု႕ျပန္ ေျဖ ဆို ပါ။

(၃) မိတ္ ဆက္ ေမး ျမန္း လာ ေသာ၊ ပ ဏာ မ ေမး ခြန္း မ်ား ကို တံု႕ ျပန္ ေျဖ ဆို မႈ ျပီး လွ်င္၊  ေတြ႕ ဆံု ေဆြး ေႏြး မႈ ပ ထ မ အ ဆင့္ ကို ေရာက္ ရွိ မည္။

(၄) ေတြ႕ ဆံု ေဆြး ေႏြး မႈ ပ ထ မ အ ဆင့္ ကို ျပီး ဆံုး သည္ အ ထိ၊ ေမး ခြန္း မ်ား၊ ညႊန္ ၾကား ခ်က္ မ်ား ကို၊ ေသ ခ်ာ စြာ ဖတ္ ၍၊ တံု႕ ျပန္ ေျဖ ဆို ပါ။

(၅) က်န္ ရွိ ေန ေသာ ေတြ႕ ဆံု ေဆြး ေႏြး မႈ အ ဆင့္ မ်ား ကို လည္း၊ ညႊန္ ၾကား ခ်က္ မ်ား အ တိုင္း ဆက္ လက္ လုပ္ ေဆာင္ ပါ။


(၁) MOD App  အ တြင္း အ ေမး အ ေျဖ မ်ား၊ ျပဳ လုပ္ ရာ တြင္၊ အခက္အခဲရွိပါက၊

စာ မ်က္ ႏွာ ၏ ဗယ္ ဘက္ ေအာက္ ေထာင့္ ေတြ ရွိ ေသာ Haven of Joy Service Center: တြင္၊ ျမန္ မာ အြန္ လိုင္း ဆ ရာ ဝန္ မ်ား ဌာ န ကို ေရြး ျခယ္ ၍၊ အ က်ိဳး အ ေၾကာင္း ေရး သား ဆက္ သြယ္ ျပီး၊ အ ကူ အ ညီ ေတာင္း ခံ ႏိုင္ သည္

(၂) Communication Center စာ မ်က္ ႏွာ သုိ႕ သြား ၍ လည္း၊ အ က်ိဳး အ ေၾကာင္း ျဖည့္ စြက္ ေရး သား ေပး ပို႕ ျပီး၊ အ ကူ အ ညီ ေတာင္း ခံ ႏုိင္ သည္

(၃) admin@havenofjoy.com ထံ သို႕ တိုက္ ရိုက္ e-mail ေပး ပို႕ ဆက္ သြယ္ ျခင္း ျဖင့္ လည္း၊ အ ကူ အ ညီ ေတာင္း ခံ ႏိုင္ သည္