သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ
မန္ မာ့ က်န္း မာ ေရး ရင္ ျပင္ မွ
ၾကိဳ ဆို ပါ တယ္။

သ ခ ျမိဳ႕ ရြာ ၏ ျမန္ မာ့ က်န္း မာ ေရး ရင္ ျပင္ ဆို သည္ မွာ၊

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ မွ စံ အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ၊

က်န္း မာ ေရး ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္၊ အ ေျခ ခံ အ ေဆာက္ အ ဦ မ်ား၊

ပ စၥည္း ကိ ရိ ယာ မ်ား၊

စံ ျပ ကုန္ စည္ ႏွင့္ ဝန္ ေဆာင္ မႈ မ်ား၊

ကို တီ ထြင္ ဖန္ တီး ထုတ္ လုပ္ ႏိုင္ ရန္ အ တြက္၊

 အ ဖြဲ႕ ဝင္ ပ ညာ ရွင္ မ်ား၊ အ ဖြဲ႕ ဝင္ မ်ား မွ

တန္ ရာ တန္ ေၾကး သီ အုိ ရီ  ႏွင့္

သု ခ ျမိဳ႕ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ စ နစ္

ကို အ ေျခ ခံ ၍၊

တက္ ညီ လက္ ညီ၊ ၾကိဳး စား ဖန္ တီး ထား အပ္ ေသာ၊

က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ဆိုင္ ရာ၊

လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ ရပ္ ဝန္း တစ္ ခု ျဖစ္ သည္။

အ ေျခ ခံ က်န္း မာ ေရး က႑ ႏွင့္

အ ဆင့္ ျမင့္ က်န္း မာ ေရး က႑ ဆိုင္ ရာ၊

စံ ျပ ကုန္ စည္ ႏွင့္ ဝန္ ေဆာင္ မႈ မ်ား ကို၊

အ ဖြဲ႕ ဝင္ မ်ား၊

 ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ သား မ်ား၊

 ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ အ တြင္း၊ ေမြး ဖြါး သန္႕စင္

ရွင္ သန္ ၾကီး ျပင္းၾက ေသာ လူ သား မ်ား၊

 ျမန္ မာ ဆို ေသာ ေဝါ ဟာ ရႏွင့္ ပတ္ သက္ သူ လူ သား မ်ား အား လံုး၊

အ ခ မဲ့ သို႕မ ဟုတ္ အ ေျခ ခံ တန္ ဖိုး မ်ား အား ျဖင့္၊ ဖ လွယ္ ရ ယူ ပိုင္ ဆိုင္ ႏိုင္ ၾက ေစ ရန္ ရည္ ရြယ္ သည္။

လက္ ရွိ အ စီ အ စဥ္ မ်ား
အ ခ မဲ့ အ ေျခ ခံ က်န္း မာ ေရး ဝန္ ေဆာင္ မႈ အ စီ အ စဥ္
သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ပရဟိတ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ရန္ ပံု ေငြ အ စီ အ စဥ္
ေရ ရွည္ အ စီ အ စဥ္ မ်ား 
သု ခ ျမိဳ႕ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ စ နစ္ တည္ ေဆာက္၊ အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္ ေရး အ စီ အ စဥ္

ျမန္ ေပး ( MyanPay )၊ ေပးပါးလ္ (PayPal)

ျဖင့္

တိုက္ ရိုက္ လွဴ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ ျပီ

 

က်န္း မာ ေရး ပ ညာ ရွင္ မ်ား ႏွင့္

က်န္း မာ ေရး အ ဖြဲ႕အ စည္း မ်ား အား

ပူး ေပါင္း ပါ ဝင္ ရန္၊

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ မွ ဖိတ္ ေခၚ လ်က္ ရွိ ပါ သည္။

 ပံ့ ပိုး ပါ ဝင္ လို ပါ က၊

ပံ့ ပိုး ပါ ဝင္ လို ေၾကာင္း ကို၊

ဆက္ သြယ္ ေရး စာ မ်က္ နွာ မွ

ဆက္ သြယ္ ေရး သား ၍ လည္း ေကာင္း၊

ေအာက္ ေဖာ္ ျပ ပါ၊ သက္ ဆိုင္ ရာ

ေလွ်ာက္ လႊာ ပံု စံ မ်ား ကို

ျဖည့္ စြက္ ေပး ပို႕ ျခင္း ျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊

ပံ့ ပိုး ပါ ဝင္ ႏိုင္ ပါ ျပီ။

ဆ ရာ ဝန္ မ်ား

ေဆး ဝါး ပ ညာ ရွင္ မ်ား

သူ နာ ျပဳ မ်ား

က်န္း မာ ေရး မွဴး မ်ား
 
   
ေဆး ခန္း မ်ား

ေဆး ရံု မ်ား

ေရာဂါရွာေဖြေရးဌာနမ်ား

ေဆး ဆိုင္ မ်ား