သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ၏ ျမန္ မာ့ ပ ညာ ေရး ရင္ ျပင္ မွ ၾကိဳ ဆို ပါ တယ္။

သ ခ ျမိဳ႕ ရြာ ၏ ျမန္ မာ့ ပ ညာ ေရး ရင္ ျပင္ ဆို သည္ မွာ၊

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ မွ စံ အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ၊

ပ ညာ ေရး ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္၊ အ ေျခ ခံ အ ေဆာက္ အ ဦ မ်ား၊

ပ စၥည္း ကိ ရိ ယာ မ်ား၊

စံ ျပ ကုန္ စည္ ႏွင့္ ဝန္ ေဆာင္ မႈ မ်ား၊

ကို တီ ထြင္ ဖန္ တီး ထုတ္ လုပ္ ႏိုင္ ရန္ အ တြက္၊

 အ ဖြဲ႕ ဝင္ ပ ညာ ရွင္ မ်ား၊ အ ဖြဲ႕ ဝင္ မ်ား မွ

တန္ ရာ တန္ ေၾကး သီ အုိ ရီ  ႏွင့္

သု ခ ျမိဳ႕ရြာ ပ ရ ဟိ တ ပ ညာ ေရး  စ နစ္

ကို အ ေျခ ခံ ၍၊

တက္ ညီ လက္ ညီ၊ ၾကိဳး စား ဖန္ တီး ထား အပ္ ေသာ၊

ပ ညာ ေရး ဆိုင္ ရာ၊

လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ ရပ္ ဝန္း တစ္ ခု ျဖစ္ သည္။

အ ေျခ ခံ ပ ညာ ေရး ႏွင့္ အ ဆင့္ ျမင့္ ပ ညာ ေရး ဆိုင္ ရာ ကုန္ စည္ ႏွင့္ ဝန္ ေဆာင္ မႈ မ်ား ကို၊

အ ဖြဲ႕ ဝင္ မ်ား၊

 ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ သား မ်ား၊

 ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ အ တြင္း၊ ေမြး ဖြါး သန္႕ စင္ ၾကီး ျပင္း ရွင္ သန္ ၾက ေသာ လူ သား မ်ား၊

 ျမန္ မာ ဆို ေသာ ေဝါ ဟာ ရႏွင့္ ပတ္ သက္ သူ လူ သား မ်ား အား လံုး၊

အ ခ မဲ့ သို႕မ ဟုတ္ အ ေျခ ခံ တန္ ဖိုး မ်ား အား ျဖင့္၊ ဖ လွယ္ ရ ယူ ပိုင္ ဆိုင္ ႏိုင္ ၾက ေစ ရန္ ရည္ ရြယ ္သည္။

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ပ ရ ဟိ တ ပ ညာ ေရး ဌာ န မ်ား

ပု ဂၢ လိ က သင္ တန္း ေက်ာင္း မ်ား

အ ခ မဲ့ အ ေျခ ခံ ပ ညာ ေရး

 အ ခ မဲ့ အ လယ္ တန္း ပ ညာ ေရး

အ ခ မဲ့ အ ထက္ တန္း ပ ညာ ေရး

တ ကၠ သိုလ္ ပ ညာ ေရး

အ သက္ ေမြး မႈ ပ ညာ ေရး

အ ဆင့္ ျမင့္ ပ ညာ ေရး

ျမန္ ေပး ( MyanPay )၊ ေပးပါးလ္ (PayPal)

ျဖင့္

တိုက္ ရိုက္ လွဴ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ ျပီ

 

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ