ေငြ ျဖည့္ မည္

လွဴ ဒါန္း မည္

ဖ လွယ္ မႈ

လို အပ္ ခ်က္ ရွာ

အ လွဴ ခံ မည္

လုပ္ အား ဒါ န

ဆိုင္ ဖြင့္ မည္

ပ ညာ ရွာ မည္

လုပ္ အား ရင္ ျပင္

ေငြ စာ ရင္း

ပို႕ခ် မည္

ပ ေဒ သာ ပင္