သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ စ နစ္

သု ခ ျမိဳ႕ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ စ နစ္ ဆို သည္ မွာ၊  စံ အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ၊  အ ဆင့္ အ တန္း ျပည့္ မွီ ေသာ၊ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ မ်ား ကို၊ အ မွန္ တ ကယ္ လို အပ္ ေန ေသာ အ ခ်ိန္ ႏွင့္ အ ေျခ အ ေန မ်ား တြင္၊ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ အ ခ မဲ့ လူ မႈ ရပ္ ဝန္း ၏ အ ဖြဲ႕ ဝင္ မ်ား ႏွင့္ ပူး ေပါင္း ပါ ဝင္ ပတ္ သက္ လာ ေသာ လူ သား မ်ား အား လံုး၊ အ ျပည့္ အ ဝ အ က်ိဳး ရ ယူ ခံ စား ႏိုင္ ရန္ အ တြက္၊  တန္ ရာ တန္ ေၾကး သီ အို ရီ ကို အ ေျခ ခံ ၍၊  တီ ထြင္ ဖန္ တီး တည္ ေဆာက္ ထား ေသာ၊ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ စ နစ္ ျဖစ္ သည္။

ပို မို သိ ရွိ ႏိုင္ ရန္၊ ဗြီ ဒီ ယို ဖိုင္ ကို ၾကည့္ ရွဳ ေလ့ လာ ပါ။

၁။ က်န္း မာ ေရး ႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ ကိုယ္ ေရး ကိုယ္ တာ အ ခ်က္ အ လက္ မ်ား၊ ေဆး ကု သ မႈ မွတ္ တမ္း မ်ား၊ ထိန္း သိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ ေပး ေရး အ စီ အ စဥ္

၂။  အိမ္ တိုင္ ရာ ေရာက္ ႏွင့္ အ ေဝး ေရာက္ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ အ စီ အ စဥ္

၃။ အ ေရး ေပၚ လူ နာ မ်ား အား၊ ၂၄ နာရီ အ ခ်ိန္ ျပည့္ ၊ အိမ္ တိုင္ ရာ ေရာက္ ႏွင့္  အ ေဝး ေရာက္၊ ေစာင့္ ၾကည့္ ကု သ မႈ အ စီ အ စဥ္

၄။ နာ တာ ရွည္ ေရာ ဂါ သည္ လူ နာ မ်ား အတြက္၊ ပံု မွန္ အိမ္ တိုင္ ရာ ေရာက္ ႏွင့္  အ ေဝး ေရာက္၊ ေစာင့္ ၾကည့္ ကု သ မႈ အ စီ အ စဥ္

၅။  ေဒ သ အ လိုက္ ၊ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ က်န္း မာ ေရး ဌာ န ငယ္ မ်ား၊ တည္ ေဆာက္ ဖန္ တီး ေပး မႈ အ စီ အ စဥ္

၆။  နာ တာ ရွည္ ေရာ ဂါ ႏွင့္ ေရာ ဂါ ၾကီး ၾကီး မား မား မ်ား အား၊   အ ဆင့္ အ တန္း ျပည့္ မွီ စြာ၊ကု သ ႏိုင္ ေရး  အတြက္၊
ေဒ သ တြင္း၊ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ က်န္း မာ ေရး ရန္ ပံု ေငြ ကြန္ ယက္ စ နစ္၊ တည္ ေဆာက္ ဖန္ တီး ေပး ေရး အ စီ အ စဥ္

 

 သု ခ ျမိဳ႕ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ စ နစ္ ႏွင့္ အ ထက္ ေဖာ္ ျပ ပါ အ စီ အ စဥ္ မ်ား ကို၊   စ တင္ တည္ ေဆာက္ လည္ ပတ္ ႏိုင္ ရန္ အတြက္ ၊ အ လွဴ ေငြ မ်ား၊ ရန္ ပံု ေငြ မ်ား ႏွင့္ လုပ္ အား ဒါ န အ လွဴ မ်ား လို အပ္ ေန ပါ သည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ အ လွဴ ရွင္ မ်ား ႏွင့္ လုပ္ အား ဒါ န ျပဳ လုိ သူ၊ အ ဖြဲ႕ ဝင္ ပ ညာ ရွင္ မ်ား ႏွင့္ လုပ္ အား ေပး ဝန္ ထမ္း မ်ား ကို ဖိတ္ ေခၚ လ်က္ ရွိ ပါ သည္။

( ၁) က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ မ်ား လွဴ ဒါန္း ျခင္း (၂)  တိုက္ ရိုက္၊ ေပး ပို႕ လွဴ ဒါန္း ျခင္း (၃) က်န္း မာ ေရး လုပ္ အား ဒါ န လွဴ ဒါန္း ျခင္း

အ လွဴ ေငြ မ်ား၊ ရန္ ပံု ေငြ မ်ား မ တည္ ေပး ရန္ အ တြက္၊ ေငြ ေၾကး  လွဴ ဒါန္း လို ေသာ အ လွဴ ရွင္ မ်ား သည္၊ မိ မိ ၏ ႏွ လံုး သား မွ ခံ စား ျဖစ္ တည္ လာ ေသာ ၊ ေစ တ နာ သဒၶါ တရား ကို၊ သိ ပၸံ နည္း က် တြက္ ခ်က္ ဖန္ တီး ထား ေသာ၊ က်န္း မာ ေရး လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ မ်ား၊ အ ျဖစ္၊   စိုက္ ထူ လွဴ ဒါန္း ေပး ႏိုင္ ပါ သည္။


က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ မ်ား ကို စိုက္ ထူ လွဴ ဒါန္း ရန္၊ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ၏ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ဒါ န ေစ်း တန္း သို႕ သြား ေရာက္ ေလ့ လာ ႏိုင္ ပါ သည္။


လက္ ရွိ  ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ အ တြင္း၊ က်န္း မာ ေရး ဆိုင္ ရာ ၊ ကုန္ စည္ ႏွင့္ ဝန္ ေဆာင္ မႈ မ်ား ၏ ကာ လ တန္ ရာ တန္ ေၾကး မ်ား အ ရ၊ ပ ေဒ သာ ပင္ တစ္ ပင္ လွ်င္၊ အ ေမ ရိ ကန္ ေဒၚ လာ ၂၀ တန္ ဖိုး  သို႕မဟုတ္ ၊  ျမန္ မာ က်ပ္ ေငြ အား ျဖင့္၊  က်ပ္ ၃၀၀၀၀ိ/ (သံုး ေသာင္း ) တန္ ဖိုး အား ျဖင့္၊ လွဴ ဒါန္း စိုက္ ထူ ေပး ႏိုင္ ပါ သည္။


လူ သား တစ္ ဦး သို႔ မ ဟုတ္ နာ တာ ရွည္၊ နာ မ က်န္း ျဖစ္ ေန သူ တစ္ ဦး အ တြက္၊ အ ရည္ အ ခ်င္း ျပည့္ ဝ ေသာ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ အ ဖြဲ႕ဝင္ ဆ ရာ ဝန္ မ်ား မွ၊ ထိ ေရာက္ ေသာ၊ အ ေျခ ခံ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ၊ တစ္လ တိတိ ေပး ႏိုင္ ရန္ အ တြက္၊ ေယ ဘု ယ် အား ျဖင့္ ၊ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ ၂ ပင္ ခန္႕ လို အပ္ ပါ သည္။


ၾကီး မား ေသာ နာ မ က်န္း ျဖစ္ မႈ ကို ၾကံဳ ေတြ႕ ေန ရ ေသာ နာ တာ ရွည္ ေရာ ဂါ သည္ မ်ား(ဥပမာ။  ။ ကင္ ဆာ ေရာ ဂါ သည္၊ ေလ ျဖတ္ ေရာ ဂါ သည္ )၊

အ ေရး ေပၚ  ကု သ မႈ ကို လို အပ္ လာ ေသာ လူ နာ မ်ား ( ဥပမာ။     ။ အူ အ တက္ ေယာင္ ရမ္း ေပါက္ ထြက္ မႈ ေရာဂါ သည္၊ အ စာ အိမ္ ေသြး ေၾကာ ေပါက္ ေရာ ဂါ သည္ )

စ သည့္ လူ နာ မ်ား အတြက္ မူ၊ အ ထူး ကု ဆ ရာ ဝန္ မ်ား၊ အ ထူး ကု က်န္း မာ ေရး ဝန္ ထမ္း မ်ား၊ တန္ ဖိုး ၾကီး ေသာ နည္း ပ ညာ ၊ ေဆး ဝါး ႏွင့္ ပ စၥည္း ကိ ရိ ယာ မ်ား ပို မို လို အပ္ သည့္ အတြက္၊ က်န္း မာ ေရး၊ အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ မ်ား ပို မို လို အပ္ လ်က္ ရွိ ပါ သည္။


က်န္း မာ ေရး အလွဴ ပေဒသာ ပင္၊  အမ်ိဳးအစား  ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၁။ ေဝ သံ သႏၱ ရာ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ ႏွင့္ ၂။ ေမ တၱာ ေရာင္ ျပန္ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ ဟူ ၍ ျဖစ္ သည္။


ေဝ သႏၱ ရာ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ ဆို သည္ မွာ၊ သုချမိဳ႕ရြာ အ ခ မဲ့ လူ မႈ ရပ္ဝန္း မွ မည္သည့္ တံု႕ျပန္ ေက်းဇူး ျပဳ ျခင္း ကို မွ် မ ေျမာ္ ကိုး ဘဲ၊ ယတိ ျပတ္ ေရ စက္ ခ် လွဴ ဒါန္း သည့္ က်န္းမာေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ ျဖစ္သည္။


ေမ တၱာ ေရာင္ ျပန္ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ ဆို သည္ မွာ၊ အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ ပိုင္ ရွင္ အား ၊ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ အ ခ မဲ့ လူ မႈ ရပ္ဝန္း မွ၊ စံသတ္မွတ္ထားေသာ၊တန္ ဖိုး တစ္ ခု ျဖင့္ ၊ ျပန္ လည္ ေက်း ဇူး တံု႕ ျပန္ ျခင္း ကို ေျမာ္ကိုး ႏိုင္ ေသာ၊ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ ျဖစ္ သည္ ။


ျပန္ လည္ ေက်း ဇူး တံု႕ ျပန္ သည့္ တန္ဖိုးမွာ၊ အ လွဴ ရွင္ လွဴ ဒါန္း လိုက္ ေသာ၊  ေမ တၱာ ေရာင္ ျပန္ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ ၏ အ ေရ အ တြက္၊ ထို ပေဒသာပင္မ်ား ကို စိုက္ ပ်ိဳး လိုက္ ေသာ၊ ေၾကာင့္ ျဖစ္ တည္ လာ မည့္ က်န္း မာ ေရး ဝန္ ေဆာင္ မႈ ရင္ ျပင္ ၏ တန္ ဖိုး၊ က်န္း မာ ေရး ဝန္ ေဆာင္ မႈ ရင္ ျပင္ လည္ ပတ္ မႈ ေၾကာင့္၊ ျဖစ္ တည္ လာ ေအာင္ ျမင္ လာ မည့္ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ အ စီ အ စဥ္ ၏ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ ႏွဳန္း တန္ ဖိုး အ ခ်ိဳး အ စား မ်ား ေပၚ မူ တည္ ၍၊ သိပၸံနည္း က် တြက္ခ်က္ မည့္၊ ေမ တၱာ ေရာင္ ျပန္ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ တစ္ ပင္ ခ်င္း ၏ တန္ဖိုး ပင္ ျဖစ္ သည္။

ထို တန္ဖိုး ကို၊ အလွဴရွင္ မွ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္း အျခား မ်ား အလိုက္၊ ေအေကပီ ယူနစ္ တန္ ဖိုး မ်ား အျဖစ္ ျဖင့္ ၊ ျပန္ လည္ ေက်း ဇူး ျပဳ ျခင္း ကို လက္ ခံရ ရွိ မည္ ျဖစ္ သည္ ။


က်န္း မာ ေရး အ လွဴ ပ ေဒ သာ ပင္ မ်ား စိိုက္ ထူ လွဴ ဒါန္း ေပး လို ပါ က၊ အလွဴ  အတန္း ေစ်းတန္း သို႕ သြား ေရာက္ပါ။ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အ လွဴ မ်ား ကို တိုက္ ရိုက္ ျပဳလုပ္လိုပါက၊ သတင္း အခ်က္ အလက္ ဖလွယ္ေရး ဌာ န သို႕ သြား ေရာက္ ပါ။

ေငြ ေၾကး ခ်ိဳ႕တဲ့ ၍၊ အ ခက္ အ ခဲ မ်ား လက္ ရွိ ၾကံဳ ေတြ႕ ေန ရ ေသာ၊ လူ နာ မ်ား၊   နာ တာ ရွည္ ေရာ ဂါ သည္ လူ နာ မ်ား အား ၊ အ ခ်ိန္ ႏွင့္ တ ေျပး ညီ၊ တိုက္ ရိုက္ ရွာ ေဖြ ျပီး၊ ၄င္း တို႕ ၏ က်န္း မာ ေရး လို အပ္ ခ်က္ မ်ား ေပၚ မူ တည္ ၍၊  ခ်က္ ခ်င္း လက္ ငင္း၊ ကူ ညီ ေပး လို ေသာ၊ ေစ တ နာ သ ဒၶါ တ ရား၊ ဆ ႏၵ ျပင္း ျပ ပါ က၊ တိုက္ ရိုက္ ေပး ပို႕ လွဴ ဒါန္း ျခင္း ကို ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ ပါ သည္။ က်န္း မာ ေရး အ တြက္ အ လွဴ ခံ လို သူ မ်ား ၏ အ ေၾကာင္း ကို သိ ရွိ ႏိုင္ ရန္၊ သ တင္း အ ခ်က္ အ လက္ ဖ လွယ္ ေရး ရာ ဌာ န သို႕ သြား ေရာက္ ေလ့ လာ၊ ရွာ ေဖြ ႏို္င္ ပါ သည္။ သိ ရွိ လာ ေသာ သ တင္း အ ခ်က္ အ လက္ မ်ား ေပၚ မူ တည္ ၍၊ က်န္း မာ ေရး လို အပ္ ခ်က္ မ်ား ကို၊ က်န္း မာ ေရး အ လွဴ အ တန္း ေစ်း တန္း ကို အ သံုး ျပဳ ၍၊ လို အပ္ ေန ေသာ ပု ဂၢိဳလ္ မ်ား၊ အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား ထံ သို႕ ၊ေပး ပို႕ လွဴ ဒါန္း ႏိုင္ သည္။

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ၏ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး စ နစ္ အား

တည္ ေဆာက္၊ အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္ ရန္ အ တြက္

က်န္း မာ ေရး လုပ္ အား ဒါ န ျပဳ လို သူ က်န္း မာ ေရး ပ ညာ ရွင္ မ်ား ႏွင့္

က်န္း မာ ေရး နယ္ ပယ္ အ တြင္း မွ ကၽြမ္း က်င္ လုပ္ သား မ်ား အား ၾကိဳ ဆို ပါ တယ္။

မိ မိ ၏ ကိုယ္ ပိုင္ အား လပ္ ေသာ အား လပ္ ခ်ိန္ မ်ား ကို ( အ ခ်ိန္ ပိုင္း လုပ္ အား ဒါ န လွဴ ဒါန္း သူ အ ဖြဲ႕ ဝင္ အ ျဖစ္ ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊

အ ခ်ိန္ ျပည့္ လုပ္ အား ဒါ န လွဴ ဒါန္း သူ၊ အ ဖြဲ႕ ဝင္  အ ျဖစ္ ေသာ္ လည္း ေကာင္း)၊

လွဴ ဒါန္း ပါ ဝင္ ႏုိင္ ပါ ျပီ။

 ေယ် ဘု ယ် လုပ္ အား ဒါ န ျပဳသူ အ ျဖစ္

သို႕ မ ဟုတ္

က်န္း မာ ေရး နယ္ ပယ္ ကၽြမ္း က်င္ လုပ္ သား အ ျဖစ္ အ ဖြဲ႕ ဝင္ လို ပါ က၊

ဤ ေန ရာ မွ ဝင္ ေရာက္ ပါ။

က်န္း မာ ေရး ပ ညာ ရွင္ အ ေန ျဖင့္ လုပ္ အား ဒါ န ျပဳ လို ပါ က၊

သို႕မ ဟုတ္ တစ္ သီး ပု ဂၢ လ  ပံ့ ပိုး ကူ ညီ လုိ ပါ က

သု ခ ျမိဳ႕ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ဌာ န မ်ား

စာ မ်က္ ႏွာ သို႕သြား ေရာက္ ဖတ္ ရွဳ ေလ့ လာ ပါ။

ထို စာ မ်က္ ႏွာ ရွိ ပံ့ ပိုး ပါ ဝင္ ရန္ အ ဖြဲ႔ ဝင္ သည့္ ေန ရာ မွ တ ဆင့္၊

အ ဖြဲ႕ ဝင္ မွတ္ ပံု တင္ သည့္ ေန ရာ သို႕

ဝင္ ေရာက္ ႏိုင္ ပါ သည္။

အ လွဴ ဒါ န ေစ်း တန္း

 ျမန္ ေပး ျဖင့္ လွဴ ႏိုင္ ပါ ျပီ။  
 Donate with MyanPay
Donate with PayPal
ေပး ပါးလ္ ျဖင့္ လွဴ ႏိုင္ ပါ ျပီ။

သ တင္း အ ခ်က္ အ လက္