သုချမိဳ႕ရြာ
ပရဟိတ က်န္းမာေရး ဌာ န မ်ား
မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ဌာ န မ်ား ဆို သည္ မွာ၊

ျမန္ မာ အြန္ လိုင္း ဆ ရာ ဝန္ မ်ား အ ဖြဲ႕ မွ ပ ရ ဟိ တ ဆ ရာ ဝန္ မ်ား၊ အ ထူး ကု ဆ ရာ ဝန္ ၾကီး မ်ား၊

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ႏွင့္ ကြန္ ယက္ ခ်ိတ္ ဆက္ ထား ေသာ၊ ေဆး ဆိုင္ မ်ား ႏွင့္ ေဆး ဝါး ကၽြမ္း က်င္ ပ ညာ ရွင္ မ်ား

ႏွင့္ အ ေရး ပါ ေသာ၊ က်န္း မာ ေရး ပ ညာ ရွင္ မ်ား စြာ ျဖင့္၊ စ နစ္ တ က်  ခ်ိတ္ ဆက္  ဖြဲ႕ စည္း ထား ေသာ၊

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ပ ရ ဟိ တ အ ဖြဲ႕ အ စည္း ၏၊ က်န္း မာ ေရး ႏွင့္ သက္ ဆိုင္ ေသာ၊

လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ လုပ္ ငန္း ေဆာင္ တာ မ်ား၊ အ စီ အ စဥ္ မ်ား ကို

အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ သည့္၊ အ လုပ္ အ မႈ ေဆာင္ မ်ား ရွိ ရာ၊ ေန ရာ မ်ား ျဖစ္ သည္။

(၁) က်န္း မာ ေရး အ တြက္၊ အ ေဝး ေရာက္၊ ေဆြး ေႏြး ေမး ျမန္း ႏိုင္ သည့္ အ စီ အ စဥ္

(၂) ေဆး ႏွင့္ ေဆး ကိ ရိ ယာ မ်ား အ တြက္၊ အ ေဝး ေရာက္ ေဆြး ေႏြး ေမး ျမန္း ႏိုင္ သည့္ အ စီ အ စဥ္

ထို႕ အ ျပင္

(၃) အ ေျခ ခံ ႏွင့္ အ ဆင့္ ျမင့္ ေဆး ဝါး မ်ား ကို၊ ေစ်း ႏွဳန္း မွန္ ကန္ စြာ၊ တ ရား ဝင္၊ တိုက္ ရိုက္၊ အ လြယ္ တ ကူ၊  ဝယ္ ယူ ရ ရွိ ႏိုင္ မည့္ အ စီ အ စဥ္

(၄) အ ေျခ ခံ ႏွင့္ အ ဆင့္ ျမင့္၊ က်န္း မာ ေရး ဆိုင္ ရာ ပ စၥည္း ကိ ရိ ယာ မ်ား ကို၊ ေစ်း ႏွဳန္း မွန္ ကန္ စြာ၊တ ရား ဝင္ ၊ တိုက္ ရိုက္၊  အ လြယ္ တ ကူ ဝယ္ ယူ ရ ရွိ ႏိုင္ မည့္ အ စီ အ စဥ္

က်န္း မာ ေရး အ တြက္ ေဆြး ေႏြး ေမး ျမန္း ႏိုင္ သည့္ ဝန္ ေဆာင္ မႈ

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ဌာ န မ်ား တြင္ ရ ရွိ ႏိုင္ ေသာ

က်န္း မာ ေရး ဆိုင္ ရာ ဝန္ ေဆာင္ မႈ မ်ား အ တြက္၊

 ျမန္ မာ အြန္ လိုင္း ဆ ရာ ဝန္ မ်ား အ ဖြဲ႕ မွ ဦး ေဆာင္ ၍၊

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ႏွင့္  ကြန္ ယက္ ခ်ိတ္ ဆက္ ထား ေသာ၊

တ ရား ဝင္ က်န္း မာ ေရး အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား ႏွင့္

အ တူ ပူး ေပါင္း  တာ ဝန္ ယူ ေဆာင္ ရြက္ လ်က္၊

က်န္း မာ ေရး ဆိုင္ ရာ

လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ အ စီ အစဥ္ မ်ား တြင္

ပါ ဝင္ ကု သိုလ္ ယူ ေဆာင္ ရြက္ ေပး လ်က္ ရွိ ပါ တယ္။ 

ယ ေန႕ သင့္ က်န္းမာေရး  ႏွင့္ ပတ္ သက္ ျပီး

 ဘာ လိုအပ္ခ်က္ ရွိပါသလဲ?

သင့္၏ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္၊

သင္ အ ေလးအနက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏

က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္လို ပါသလား။

ျမန္မာ အြန္လိုင္း ဆရာဝန္မ်ား ရဲ့ 

ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းခန္း သို႔ စ တင္ ဝင္ေရာက္ျပီး၊

အခမဲ့ သို႕မဟုတ္ အလွဴေငြထည့္၍၊ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္း ႏိုင္ ပါ တယ္။

ျမန္မာအြန္လိုင္းဆရာဝန္မ်ား၏ 

ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခန္း ကို ေနရာ မွ ဝင္ေရာက္ပါ

MPU ကဒ္, KBZ, CB mobile အ ေကာင့္ ရွိ ပါ က၊

 ျမန္ ေပး ကို သံုး ၍ အ လွဴ ေငြ ထည့္ ႏိုင္ ပါ ျပီ

ယ ေန႕ သင္ ဘယ္ လို ေဆး ဝါး နဲ႕ ေဆး ပ စၥည္း ကိ ရိ ယာ မ်ား ကို လိုအပ္ခ်က္ ရွိ ေန ပါသလဲ?

သင့္ အ တြက္ သို႔မဟုတ္၊ သင္ အ ေလးအနက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ က်န္းမာေရး အတြက္၊ လို အပ္ ေန တဲ့ ေဆး ဝါး နဲ႕ ေဆး ပ စၥည္း ကိ ရိ ယာ မ်ား အ ေၾကာင္း ကို ၊ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္လို ပါသလား။

ျမန္မာ အြန္လိုင္း ေဆး ဆိုင္ မ်ား ရဲ့ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းခန္း သို႔ စ တင္ ဝင္ေရာက္ျပီး၊ အခမဲ့ သို႕မဟုတ္ အလွဴေငြထည့္၍၊ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္း ႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာအြန္လိုင္ ေဆး ဆိုင္ မ်ား ရဲ့  ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခန္း ကို ေနရာ မွ ဝင္ေရာက္ပါ

သုချမိဳ႕ရြာ ပရဟိတ က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ဌာ န မ်ား တြင္၊ လုပ္အား လွဴဒါန္း သူ ၊

အလုပ္အမႈ ေဆာင္၊ က်န္းမာေရး ပညာရွင္ အျဖစ္ ပါဝင္လိုပါသလား?  သုချမိဳ႕ရြာ ပရဟိတ က်န္းမာေရး စနစ္ အတြက္၊  အလွဴရွင္မ်ား ၏ ပံ့ပိုး မႈျဖင့္၊ သင့္အား၊ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ၊ သုချမိဳ႕ရြာ အလုပ္အမႈေဆာင္၊ က်န္းမာေရးပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္လာ ရန္ အတြက္၊  ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးရန္၊ အဆင္သင့္ ရွိ ေနပါသည္။

သုခ ျမိဳ႕ရြာ အ လုပ္ အ မႈ ေဆာင္၊ က်န္း မာ ေရး ပ ညာ ရွင္ တစ္ ဦး ျဖစ္ လာ လွ်င္၊ ပံ့ ပိုး ပါ ဝင္ မႈ ေထာက္ ပံ့ ေၾကး ေငြ တစ္ လ လွ်င္ က်ပ္ ေငြ သံုး သိန္း မွ ၃၀၀၀၀၀ မွ သိန္း ၃၀ အ ထိ ( ၃၀၀၀၀၀၀ )၊ လုပ္ အား ဒါ န ျပဳ သည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္၊ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ ႏိုင္ မႈ ႏွဳန္း မ်ား ေပၚ မူ တည္ ၍၊ ခ်ီး ျမွင့္ ေပး မည္ ျဖစ္ ပါ သည္။ 

သုချမိဳ႕ရြာ ပရဟိတ က်န္းမာေရး စနစ္ တြင္ အေရးပါေသာ ေနရာမွ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ရန္၊ သင့္၏ ပထမဆုံုး ေျခလွမ္းကို ဤ ေနရာတြင္ စတင္လိုက္ပါ။

သုချမိဳ႕ရြာ အလုပ္အမႈေဆာင္၊ က်န္းမာေရး ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရွိ မရွိ ဤ ေနရာ မွ ဝင္ ေရာက္ ၍ စမ္းစစ္ၾကည့္ပါ။

အ ေသး စိတ္ ပို မို သိ ရွိ လို ပါ သလား။ ဤ ေန ရာ မွ ဝင္ ေရာက္ ဖတ္ ရွဳ ပါ။

သင္ ေန ထိုင္ ရာ ေန ရာ ေဒ သ တြင္၊ သင့္ ၏ ေဆး ဆိုင္၊ ေဆး ခန္း၊ သို႕ မဟုတ္ အ နည္း ဆံုး ၊ ၁၂ ေပ ပတ္ လည္၊ အ ျမင့္ ၁၀၊  စာ ေန ရာ လြပ္ တစ္ ခု ခု ရွိ ေသာ ပါ သလား....

ထို ေန ရာ လြတ္ ကို၊ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ဌာ န အ ျဖစ္ တပ္ ဆင္ တည္ ေဆာက္ ရန္ အ တြက္၊  ေန ရာ ေပး လွဴ လို ပါ သ လား...

သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ပ ရ ဟိ တ က်န္း မာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ဌာ န ကို ကြပ္ ကဲ စီ မံ ခန္႕ ခြဲ ရန္ လုပ္ အား ဒါ န ျပဳ လို ပါ သ လား...

 သင့္ ၏ မွန္ ကန္ ေသာ ေစ တ နာ၊ လုပ္ အား ဒါ န ႏွင့္ ေန ရာ ဒါ န အ တြက္၊ ေထာက္ ပံ့ ေၾကး ေငြ တစ္ လ လွ်င္ က်ပ္ ေငြ သံုး သိန္း မွ ၃၀၀၀၀၀ မွ သိန္း ၃၀ အ ထိ ( ၃၀၀၀၀၀၀ )၊ ေန ရာ ဒါ န ႏွင့္ လုပ္ အား ဒါ န ျပဳ သည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္၊ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ ႏိုင္ မႈ ႏွဳန္း မ်ား ေပၚ မူ တည္ ၍၊ ခ်ီး ျမွင့္ ေပး မည္ ျဖစ္ ပါ သည္။ 

အ ေသး စိတ္ သိ ရွိ လို လွ်င္ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ သို႕၊ ဆက္ သြယ္ ေရး စာ မ်က္ ႏွာ မွ၊  ဆက္ သြယ္ လိုက္ ပါ။

သုချမိဳ႕ရြာ ပရဟိတ က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ဌာ န က်န္း မာ ေရး ႏွင့္ ပတ္ သက္ ေသာ၊ လူသားအက်ိဳးျပဳ အစီအစဥ္မ်ားတြင္၊ ေငြေၾကး တန္ဖိုး ျဖင့္၊ တိုက္ ရိုက္ လွဴ ဒါန္း လို ပါ သ လား။ ျမန္ ေပး (MyanPay) ႏွင့္ ေပးပါးလ္(PayPal) ကို အ သံုးျပဳ၍၊ တိုက္ ရိုက္ လွဴဒါန္း ႏိုင္ ပါျပီ။

သို႕မ ဟုတ္

က်န္း မာ ေရး ဆိုင္ရာ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ အ စီ အစဥ္ မ်ား အတြက္၊ က်န္းမာေရး အလွဴပေဒသာပင္မ်ား လွဴဒါန္း စိုက္ပ်ိဳး ေပးလိုပါသလား?

ပိုမို သိရွိ ႏိုင္ရန္ ေလ့လာ လို ပါ က ဤ ေန ရာ မွ ဝင္ေရာက္ပါ။