မိတ္ေဆြ....

ကၽြ ႏ္ု ပ္ တို႔ ရဲ့ သုချမိဳ႕ ရြာ သို႔ လွမ္းမလာ ခ်င္ဘူး လား?

" လွမ္း လာ ခဲ့ ပါ သု ချမိဳ႕ ရြာ " လို႔ ဖိတ္ ေခၚ လိုက္ပါ တယ္။

သုခ ျမိဳ႕ ရြာ ရဲ့ အဓိပၸါယ္ ကို လည္း လိုတိုရွင္း ေျပာ ျပ လိုပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲ၊ မိတ္ ဆက္ စာပိုဒ္ ေလး ကို လည္း ဖတ္ ၾကည့္ ေပး ပါ။

လွိဳက္လွဲ စြာ ေက်းဇူး တင္ ၾကိဳ ဆိုလွ်က္....

သုချမိဳ႕ ရြာ အခမဲ့ လူမႈ ရပ္ဝန္း

သုချမိဳ႕ရြာ ဆိုသည္မွာ၊ ...

ထူး ျခား ဆန္း သစ္ ေသာ အ ေတြး အ ေခၚ အ ယူ အ ဆ တစ္ ခု ကို အ ေျခ ခံ ၍၊ ဖန္ တီး တည္ ေဆာက္ ထား ေသာ၊ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ၊ ကု သိုလ္ ျဖစ္၊ အ လွဴ အ တန္း ေစ်း တန္း တစ္ ခု၊ တည္ ရွိ ရာ ေန ရာ ျဖစ္ သည္။

အ ဆို ပါ၊ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ၊ ကု သိုလ္ ျဖစ္၊ အ လွဴ အ တန္း ေစ်း တန္း ကို ၊ ဗ ဟို ျပဳ ၍၊ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ အ စီ အ စဥ္ မ်ား ကို၊ လည္ ပတ္ ေစ မည္။

အ က်ိဳး ဆက္ အား ျဖင့္ ... အ မွန္ တ ကယ္ ဆင္း ရဲ ခ်ိဳ႕ တဲ့ ေန သူ၊ လူ သား မ်ား၊ ဆင္း ရဲ ဒု ကၡ ၾကံဳ ေန ရ သူ၊ လူ သား မ်ား ႏွင့္ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ အ စီ အ စဥ္ မ်ား တြင္ ပါ ဝင္ ရန္၊ အ ဖြဲ႕ ဝင္ အ ျဖစ္၊ လုပ္ အား ေပး ေရာက္ လာ သူ၊ လူ သား မ်ား၊ တို႕ သည္၊ မိ မိ တို႕၏ အ ေရး ေပၚ လို အပ္ ခ်က္ မ်ား၊ ေရ ရွည္ လို အပ္ ခ်က္ မ်ား ကို၊ အ လွဴ ဒါ န ေစ်း တန္း ၾကီး မွ တစ္ ဆင့္ .. အ ခ မဲ့ အ က်ိဳး အ ျမတ္ မ်ား အ ျဖစ္ ျဖင့္၊ ရ ရွိ ခံ စား ႏိုင္ ၾက မည္ ျဖစ္ သည္။

တစ္ နည္း ဆုိ ရ ေသာ္၊ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ၏ လူ သား အ က်ိဳး ျပဳ၊ ကု သိုလ္ ျဖစ္၊ အ လွဴ အ တန္း ေစ်း တန္း သည္၊ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ အ ခ မဲ့ လူ မႈ ရပ္ ဝန္း ကို၊ သိ ပၸံ နည္း က်၊ တည္ ေဆာက္ ဖန္ တီး ျဖစ္ တည္ လာ ေစ မည့္ အ ခ်က္ အ ျခာ ပင္ ျဖစ္ သည္။

ထို႔ ေၾကာင့္ သု ခ ျမိဳ႕ ရြာ ဆိုသည္မွာ၊ ...

အလွဴရွင္မ်ား စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ၊   လာ ေရာက္ လွဴ ဒါန္း ႏိုင္ သည့္ ေန ရာ ျဖစ္ သည္။

စစ္မွန္ေသာ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေျမာ္ လင့္ ခ်က္ အ ျပည့္ ျဖင့္၊ အလွဴ ခံ ႏိုင္ သည့္ ေန ရာ ျဖစ္သည္။

အလွဴဒါန ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္၊  မွန္ကန္စြာ ပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ သူမ်ား ရွိမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

အလွဴရွင္ ႏွင့္ အလွဴခံ မ်ား အတြက္ မြန္ျမတ္ေသာ အလွဴ ဒါန  ျဖစ္ ေျမာက္ ေအာင္ ျမင္ ႏိုင္ ေစ ရန္၊ အလွဴ ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ား  ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  အလွဴရွင္မ်ား ၏ လက္ အ တြင္း မွ၊ အလွဴ ခံ မ်ား ၏ လက္ အ တြင္း သို႕၊  အရည္အေသြး ၊ အေရအတြက္၊ မွန္ကန္ လ်င္ျမန္စြာ၊ တိုက္ရိုက္ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္၊ သုချမိဳ႕ရြာ ၏ ပံ့ပိုး သူမ်ား မွ၊ ကုသိုလ္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ ျဖစ္ သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သု ခ ျမိဳ႕ရြာ မွ၊

(၁) စစ္မွန္ေသာ၊ အလွဴရွင္မ်ား

(၂)   စစ္မွန္ေသာ အလွဴခံမ်ား

(၃)  စစ္မွန္ေသာ၊ လွဴဖြယ္ ကုန္စည္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား အတြက္၊ ပံ့ပိုးသူမ်ား ကို

ဖိတ္ ေခၚ လ်က္ ရွိ ပါ သည္။

သုချမိဳ႕ရြာသို႕ လွမ္းလာ ခဲ့ၾကပါ။

သုချမိဳ႕ရြာ ဆိုသည္မွာ၊ ...

သုချမိဳ႕ရြာ ၏ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ား နွင့္ အညီ၊ အလွဴအတန္း အတြက္၊ အထူး ရည္ရြယ္၊  စီစစ္၊  ထုတ္လုပ္ ထားေသာ၊ စံခ်ိန္မွီ ကုန္စည္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ကို၊ ..... ပင္ရင္းမွ တိုက္ ရိုက္ ရ ယူ သကဲ့သို႕၊ အားေပး ႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ဝင္ လူသား တို႕၏ လုပ္အားကို၊ စံခ်ိန္မွီ၊ လုပ္အား ဒါန မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍၊ သိပၸံနည္းက်၊ လွဴဒါန္း ႏိုင္ေသာ ေနရာ လည္း ျဖစ္သည္။.....

စံခ်ိန္မွီ လုပ္အား ဒါန ၏  ကုသိုလ္ အက်ိဳး ကို၊ ၊ သုချမိဳ႕ရြာ၏၊  စံျပေဝစု မ်ား အားျဖင့္၊ အဖြဲ႕ဝင္လူသား၊ လုပ္အားအလွဴရွင္မ်ား အားလံုး၊ အခ်ိဳးက်၊ အခမဲ့၊ ရယူ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။.....

 

ဤသည္မွာ၊  မြန္ျမတ္ေသာ ကုသိုလ္စိတ္ ျဖင့္၊ လူသားအားလံုး ဝိုင္းဝန္း တည္ေထာင္အပ္ေသာ၊ သုချမိဳ႕ရြာ အခမဲ့ လူမႈရပ္ဝန္း ၏ အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သုချမိဳ႕ရြာမွ ....

(၁)  စံခ်ိန္မွီ၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို၊ ကိုယ္ တိုင္၊ အားေပး ရယူ လုိသူ မ်ား

(၂) လုပ္အားလွဴဒါန္း လိုသူ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

 ကို လည္း ဖိတ္ေခၚ လ်က္ ရွိ ပါ သည္။